Nawigacja

Rekrutacja

Rekrutacja 2015/2016

Uchwała nr 6/2013/2014

Rady Pedagogicznej Gimnazjum Publicznego w Piotrkowie

z dnia 28.02.2014r.

w sprawie zasad  przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego uczniów

 do Gimnazjum  Publicznego w Piotrkowie

Na podstawie  art.42 z uwzględnieniem art. 41 Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r (tekst jednolity z 2004r Nr 256 z póź. zm.) oraz rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 w sprawie ramowych statutów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół ( Dz. U. nr 61 poz.624 z póź. zm.), w związku z art.9 oraz art.20e ust. 1-4  Ustawy z dnia 6 grudnia 2013r o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r poz.7)

Rada Pedagogiczna Gimnazjum Publicznego w Piotrkowie uchwala następuje zmiany w Statucie Szkoły: 

§1

 1.     Paragraf 59 otrzymuje brzmienie:

 1) O przyjęcie do klasy pierwszej Gimnazjum mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej.

 2) W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum dyrektor powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji zgodne z Regulaminem rekrutacji stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 3)     Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji, o której mowa w pkt.1 jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.

4)  Pierwszeństwo w przyjęciu mają uczniowie zamieszkali w obwodzie Gimnazjum Publicznego w Piotrkowie.

 5) O kolejności przyjęć spoza obwodu decyduje liczba punktów rekrutacyjnych, a w razie równej liczby tych punktów dodatkowe kryteria. Jeżeli powyższe kryteria nie są rozstrzygające, decyzje o przyjęciu podejmuje szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna.

 6) Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8, są przyjmowani w pierwszej kolejności.

 

 7) Przy ustalaniu liczby punktów osiąganych przez kandydatów brane są pod uwagę kryteria uwzględniające:

a) liczba punktów uzyskanych na sprawdzianie w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej odpowiadająca ilości punktów naliczanych do celów rekrutacji.

 b)oceny z języka polskiego, matematyki, przyrody, historii, języka obcego uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ;

 8) Ustala się następujące zasady naliczania punktów za poszczególne oceny szkolne

- ocena celująca – 6pkt.

- ocena bardzo dobra – 5pkt.

- ocena dobra  - 4 pkt.

- ocena dostateczna – 3pkt.

- ocena dopuszczająca – 2pkt.

 9) Ustala się następujące zasady naliczania punktów za poszczególne oceny zachowania:

- ocena wzorowa – 6pkt.

- ocena bardzo dobra – 5pkt.

- ocena dobra – 4pkt.

 10) Kryteria dodatkowe:

 a)     Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 4pkt.

b)    Osiągnięcia uzyskane w:  konkursach lub zawodach artystycznych, konkursach lub zawodach wiedzy, innych konkursach tematycznych, oraz zawodach sportowych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,  na podstawie wpisu na świadectwie lub dodatkowym dyplomie (kserokopia  potwierdzona za zgodność z oryginałem).

- za pierwsze miejsce – 10 pkt.

- za drugie miejsce – 7 pkt.

- za trzecie miejsce lub wyróżnienie – 5pkt

c) za jedno z poniżej zapisanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – 2pkt

- działalność na rzecz innych ludzi , zwłaszcza w formie wolontariatu,

- działalność na rzecz środowiska szkolnego , zwłaszcza w samorządzie szkolnym  lub organizacjach młodzieżowych

d) szczególnie uzasadnionych przypadkach:

- zdrowotnych,

- losowych,

 - rodzinnych,

 - psychologiczno – pedagogicznych

dyrektor może podjąć decyzję o przyjęciu ucznia niezależnie od liczby punktów, które uzyskał kandydat w wyniku rekrutacji.

 

 11) Zapisy kandydatów na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 dokonuje się poprzez złożenie następujących dokumentów:

 a)     dla kandydatów z obwodu szkoły  złożenie zgłoszenia ( załącznik nr 2) do niniejszej uchwały;

 b)    dla kandydatów spoza  obwodu złożenie wniosku ( załącznik nr 3) do niniejszej uchwały;

 

c)   oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem;

 

 d)  oryginału zaświadczenia OKE o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem;

 

 e)     1 fotografii.

 

12)  Terminy rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 określa Lubelski Kurator Oświaty.

13) dotychczasowe paragrafy 59,60 i 61 zostają skreślone

§2

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Pedagogicznej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2014r.

 

                                                                                 Przewodniczący  Rady Pedagogicznej

 

dyrektor Gimnazjum Publicznego w Piotrkowie

                                                                                                Stanisława Kozłowska

ZAŁĄCZNIKI

1. Regulamin.doc

2. Wniosek_o_przyjecie_do_gimnazjum.doc

3. zgloszenie.doc

4. Terminy_rekrutacji.doc

Wiadomości

Kontakt

  • Gimnazjum Publiczne w Piotrkowie
    Piotrków I 105
    23-114 Jabłonna
    woj. lubelskie
  • (81) 561-35-01

Galeria zdjęć